Přijímací řízení

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

 

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Fáze 1

Vydávání žádostí

20. 3. 2020 – 17. 4. 2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných městem budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do základní školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 

I. Elektronické vydání žádosti - vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

 

Na internetové adrese:  https://zapiszs.tisnov.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

 

II. Nemáte-li přistup k výpočetní technice, je možné obrátit se na Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů Městského úřadu Tišnov,  pracovníka školství

v úřední dny po telefonické domluvě na tel. 549 439 824, budova MěÚ Ráboňova (bývalý Úřad práce), přízemí, Ing. Daria Švecová; daria.svecova@tisnov.cz

Důležité informace (shrnutí):

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do základní školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Požádáte-li o pomoc pracovníka školství MěÚ Tišnov nebo základní školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí o přijetí v základních školách (ZÁPIS)

od 10. dubna 2020 do 25. dubna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Přihlášku je možné doručit v termínu: od 10. dubna 2020 do 25. dubna 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (adresy datových schránek naleznete na www jednotlivých škol),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy

5. osobní podání – ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby s ohledem na možnost kontroly a eliminace případných vad podání žádosti o přijetí, přiložili prostou kopii dokladů:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce prokazující trvalý pobyt,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Požadavek o zařazení dítěte do třídy s prvky "Začít spolu" na ZŠ Tišnov nám. 28. října nenaleznete na vygenerované přihlášce. Prosíme, doplňte tuto informaci na přihlášku rukou.

Zákonný zástupce odpovídá za úplnost a správnost údajů v žádosti uvedených.

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 25. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. K Žádosti o odklad je nutno do výše uvedeného data přiložit originál doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

 

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, tedy do 30 dnů od zápisu, na tomto webovém portálu, na webu příslušné základní školy a na veřejně přístupné vývěsce.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 30 dnů od zápisu u odpovědného pracovníka školy (zástupce ředitele pro 1. stupeň) po předchozí telefonické domluvě v budově základní školy, kam podali žádost o přijetí. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území  města Tišnov je to tedy Krajský úřad  Jihomoravského kraje.

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.