Příjem žádostí

Příjem žádostí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněnou žádost s  číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Přihlášku je možné doručit v termínu: od 10. dubna 2020 do 25. dubna 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (adresy datových schránek naleznete na www jednotlivých škol),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy

5. osobní podání – ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby s ohledem na možnost kontroly a eliminace případných vad podání žádosti o přijetí, přiložit prostou kopii dokladů:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce prokazující trvalý pobyt,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

Požadavek o zařazení dítěte do třídy s prvky "Začít spolu" na ZŠ Tišnov nám. 28. října nenaleznete na vygenerované přihlášce. Prosíme, doplňte tuto informaci na přihlášku rukou.

Zákonný zástupce odpovídá za úplnost a správnost údajů v žádosti uvedených.

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 21. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. K Žádosti o odklad je nutno do výše uvedeného data přiložit originál doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.